top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYVERKLARING

Ik vind het belangrijk dat zaken goed en duidelijk geregeld zijn. 

Lees hieronder de algemene voorwaarden en mijn privacyverklaring, zodat je weet hoe dingen afgesproken zijn en hoe ik met jouw gegevens omga!

Algemene voorwaarden

Bij het gebruikmaken van alle diensten van La Loes ga je akkoord met de algemene voorwaarden van La Loes, zoals hieronder opgenomen.

Gegevens La Loes

Website: https://www.laloes.nl

Telefoon: 0629540506
KvK: 78513456
BTW: NL003341266B37

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen La Loes, en degene die gebruik maakt van de diensten van La Loes, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
1.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou als klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Genoemde prijzen in offertes aan particuliere klanten zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
2.3 Genoemde prijzen in offertes aan professionele klanten zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
2.4 Wanneer jij aangeeft definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst. De betreffende datum en afgesproken uren worden daarmee definitief.
2.5 De offerte blijft 30 dagen geldig.

3. Betalingstermijn

3.1 Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden op de overeengekomen wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

4.1 Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving moet bij aanvang van de training en/of workshops de betaling op rekening van La Loes zijn bijgeschreven.

5. Annuleringskosten

5.1 Annulering van een coachingsessie dient uiterlijk 24 uur voor aanvang gedaan te worden. In geval van annulering binnen 24 uur voor de afspraak, heeft La Loes – in verband met het vrijhouden van het afgesproken tijdstip – het recht de volledige prijs te rekenen.
5.2 Bij annulering van workshops op locatie gelden de volgende annuleringskosten:

-  Bij annulering tot 7 dagen van tevoren: 25% van de overeengekomen prijs;

-  Bij annulering tot 4 dagen van tevoren: 50% van de overeengekomen prijs;

-  Bij annulering tot 3 dagen van tevoren: 60% van de overeengekomen prijs;

-  Bij annulering tot 2 dagen van tevoren: 70% van de overeengekomen prijs;

-  Bij annulering tot 24 uur van tevoren: 80% van de overeengekomen prijs;

-  Bij annulering binnen 24 uur van tevoren: 100% van de overeengekomen prijs.

5.3 Bij workshops op locatie van La Loes gelden de volgende annuleringskosten:

- Bij annulering binnen 72 uur van tevoren: 100% van de overeengekomen prijs.

5.4 Bij het verzetten van een overeengekomen afspraak naar een ander tijdstip geldt altijd dat La Loes het recht heeft extra (redelijke) kosten in rekening te brengen.

6. Annulering door La Loes

6.1 Bij overmacht kan La Loes de datum, aanvangstijd en/of plaats van een sessie/workshop wijzigen of de sessie/workshop annuleren. Er wordt altijd in overleg naar een nieuwe, passende datum gezocht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden, diefstal, brand, belemmeringen door derden, ziekte, verkeersbelemmeringen, verkeersongeval, stakingen.

7. Eigendom werk

7.1 La Loes blijft eigenaar van al de door haar gemaakte bestanden, producten en diensten en het is niet toegestaan deze te verspreiden, verkopen en/of gebruiken voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van La Loes.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 La Loes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
8.2 Mocht desondanks toch aansprakelijkheid ontstaan, is deze altijd beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 La Loes is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die jij lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coachingsessie of adviesopdracht. Jij blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
8.4 Elke aansprakelijkheid van La Loes voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Herroepingsrecht koop op afstand

9.1 Voor producten die op afstand worden gekocht dan wel afgenomen, gelden de volgende bepalingen:

-  Jij als consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. La Loes mag jou vragen naar de reden van herroeping, maar jou niet tot opgave van jouw reden(en) verplichte

-  Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij als consument, of een vooraf door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product hebt ontvangen, of:

a)  als jij als consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het laatste product hebt ontvangen. La Loes mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b)  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel hebt ontvangen;

c)  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het eerste product hebt ontvangen.

9.2 Bij koop op afstand van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gelden de volgende bepalingen:

-  Jij als consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd in beginsel gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. In artikel 13 staat echter een uitzondering hierop. La Loes mag jou vragen naar de reden van herroeping, maar jou niet tot opgave van jouw reden(en) verplichten.

-  Deze bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

9.3 Verlengde bedenktijd voor koop op afstand van producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

- Indien La Loes jou als consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

10. Verplichtingen van jou als consument tijdens de bedenktijd

10.1 Tijdens de bedenktijd zal jij als consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat jij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.

10.2 Jij bent als consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

11. Uitoefening van het herroepingsrecht door jou als consument en kosten daarvan

11.1 Als jij als consument gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meldt je dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping (deze ontvang je bij je bestelling) of op andere duidelijke wijze aan La Loes.
11.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt jij het product terug, of overhandig je dit aan (een gemachtigde van) La Loes. Dit hoeft niet als La Loes heeft aangeboden het product zelf af te halen. Jij als consument hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als je het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

11.3 Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door La Loes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.

11.5 Jij als consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

12. Verplichtingen van La Loes bij herroeping

12.1 Als La Loes de melding van herroeping door jou als consument ontvangt, stuurt zij na ontvangst van deze melding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.
12.2 La Loes vergoedt alle betalingen van jou als consument (exclusief retourkosten), zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat jij de herroeping meldt. La Loes mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot jij aantoont dat jij het product hebt teruggezonden, net wat eerder is.

12.3 La Loes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij als consument hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou als de consument. 12.4 Als jij als consument hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft La Loes de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

13.Uitsluiting herroepingsrecht

13.1 La Loes kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als La Loes dat tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld:

-  Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a)  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou als

consument; en

b)  jij als consument hebt verklaard dat jij jouw herroepingsrecht verliest zodra La Loes de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

-  Producten of diensten die La Loes gemaakt heeft volgens jouw specifieke wensen, of op

basis van jouw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor specifiek jou bestemd zijn.

-  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

13.2 Als de levering van digitale inhoud niet van het herroepingsrecht uitgezonderd is, dien je bij uitoefening van het herroepingsrecht, op verzoek van La Loes, bewijs te leveren dat je de digitale inhoud definitief verwijderd hebt.

a)  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou als consument; en

b)  jij als consument hebt verklaard dat jij hiermee jouw herroepingsrecht verliest.

14. Klachtplicht

14.1 Indien jij een klacht hebt naar aanleiding van een product en/of dienst van La Loes, dien jij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht aan La Loes kenbaar te maken. La Loes probeert altijd samen tot een oplossing van de klacht te komen.

Algemene voowaarden

privacyverklaring

La Loes, gevestigd aan Groeningen 6, 5712HC te  Someren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

La Loes
https://www.laloes.nl
Groeningen 6, 5712HC Someren

0629540506
loes@laloes.nl

1. Persoonsgegevens die ik verwerk

1.1 La Loes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

-  voor- en achternaam;

-  adresgegevens;

-  telefoonnummer;

-  e-mailadres;

-  bankrekeningnummer.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

2.1 Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
2.2 Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via loes@laloes.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

3.1 La Loes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  het afhandelen van jouw betaling;

-  je te kunnen bellen of e-mailen om mijn dienstverlening effectief uit te kunnen voeren;

-  je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;

-  om goederen en diensten bij je af te leveren;

-  Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder.

4. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

4.1 La Loes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
4.2 Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- alle gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn diensten en het afhandelen van betalingen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

5.1 La Loes verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

6.1 La Loes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.
6.2 Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

7.1 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
7.2 Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door La Loes.
7.3 Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
7.4 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar loes@laloes.nl.
7.5 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
7.6 Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
7.7 La Loes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe ik persoonsgegevens beveilig

8.1 La Loes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
8.2 Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via loes@laloes.nl.

Privacyverklaring
bottom of page